Kollégiumi házirend

A Brenner János Kollégium Házirendje

Érvényes: 2013. április 01-jétől

A Brenner János Kollégium házirendjének elfogadása és jóváhagyása

A házirend letöltése nyomtatható formátumban…

 

A kollégiumi házirendet a diákönkormányzat 2013. év március hó 25. napján tartott ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetértett.

 

Az intézmény általános jellemzői

 

Az intézmény hivatalos neve: Brenner János Óvoda, Általános Iskola és Kollégium.

A kollégiumi tagintézmény neve:

Brenner János Kollégium

 

A kollégium címe:

9700 Szombathely, Szily János utca 1.

 

A kollégium fenntartója:

Szombathelyi Egyházmegye

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3.

 

A Házirend hatályba lépése: 2013. április 01.

 

A kollégium házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény valamint a nevelési-oktatási intézményekről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján – az intézmény helyi sajátosságainak figyelembevételével – a kollégiumi élet- és tevékenység szabályozására jött létre. A házirend legfontosabb feladata azoknak a rendelkezéseknek a meghatározása, amelyek betartása biztosítja a közösségi élet zavartalan működését.

A házirend nyilvános: a kollégium titkárságán és a tanári szobákban megtekinthető.

 

 1. A Házirend célja és feladata

 

Házirendünk célja, hogy növendékeink bölcsességet, fegyelmet tanuljanak, és megértsék az értelmes beszédet; hogy világos útmutatást kapjanak, igazságosságra, jogra, becsületre; hogy a tapasztalatlan okosságra tegyen szert, az ifjú meg tudásra és körültekintésre.

/Péld 1,4/

 

Intézményünk házirendje alapján szabályozza a tanulók viselkedését, magatartását. Célja, hogy a tanuló a katolikus kollégiumi nevelési folyamat során megismerhesse és elsajátíthassa a családi, a polgári és a hitéletben, valamint az önálló életviteléhez szükséges alapvető normákat, ismereteket, képességeket, értékeket.

 

A kollégium életének irányítása, a diákok, a tanárok és az alkalmazottak közötti viszony, továbbá a diákok egymással kapcsolatos magatartásának szabályozása, a kollégiumban folyó nevelő-oktató munka zavartalanságának biztosítása.

 

A házirendben foglaltak érvényesek a kollégium területén, és hatálya kiterjed az intézményen kívül szervezett mindennemű kollégiumi programra.

 

Nevelőtestületünk arra törekszik, hogy az alább felsorolt tanításokat és intelmeket neveltjeink szívükben megőrizzék, segítségükkel a későbbi életük során is felismerjék az Úr akaratát, és ez által tetszésre találjanak Isten és az emberek szemében, végül boldogságra leljenek.

 

 

 1. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszüntetésének szabályai, elbírálásának elvei

 

A kollégiumba felvételét kérheti az a tanuló, aki valamelyik szombathelyi középiskola nappali tagozatára nyert felvételt és kollégiumi elhelyezés hiányában tanulmányainak végzése nehézségekbe ütközne.

A kollégiumba való felvételkor elsőbbséget élveznek, bázisiskolánk, a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium tanulói.

Amennyiben több kollégiumi felvételi igény érkezik, mint a férőhelyek száma, az elbírálásnál előnyben kell részesíteni azt a tanulót: aki a megelőző évben a kollégium diákja volt, és akinek tanulmányi munkája, közösségi tevékenysége, magatartása az elvárásoknak megfelelő volt; akinek felvételét a családi háttér indokolja vagy a Gyámhivatal és Gyermekjóléti Szolgálat kéri, akinek bejárása nem vagy nehezen oldható meg.

A felvételi kérelmek elbírálásánál a kollégium vezetőjének és lelki vezetőjének javaslatára az intézmény igazgatója dönt.

A kollégiumi felvétel mindig egy évre– az adott tanévre szól -, a felvételét kérő diákok szüleit írásban értesítjük a felvételi határozatról.

A kollégiumi tagsági viszony megszüntetését év közben a szülőnek írásban kell kérnie.

 

Beiratkozás: kollégiumunk igazodik az egyes középiskolákba történő beiratkozás időpontjához. A választott középiskolába történő beiratkozás napján tartjuk kollégiumunkban is a beiratkozást.

 

A kollégiumi csoportba sorolás szempontja, elhelyezési elvek

 

Kollégiumunkban a tanulócsoportok átlaglétszáma 25 fő. A tanulócsoportok kialakításakor elsősorban az intézmény nevelési-oktatási céljait és feladatait vesszük figyelembe, ezért arra törekszünk, hogy:

 • az egy iskolába, az egy évfolyamba, az egy osztályba járó diákok lehetőség szerint egy közösségbe, (tanulócsoportba) kerüljenek, igyekszünk, hogy a fenti szempontoknak megfelelően minél homogénebb tanulócsoportokat alakítsunk ki
 • a szobabeosztások elkészítésekor, a férőhelyeknek megfelelően az egy iskolába, az egy évfolyamba, és az egy osztályban tanuló diákokat próbáljuk egy szobaközösségbe elhelyezni, ill. a tanulók valamint a szülők kéréseit is igyekszünk figyelembe venni.

 

 

III.      A tanulói jogok gyakorlása, módszerek, eljárások

 

Diákjaink jogaikat az első tanév megkezdésétől a kollégiumi jogviszony megszűnéséig gyakorolhatják.

A gyermekek, a tanulók jogait a 2011. évi CXC. törvény 45-46.§ határozza meg:

A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, életrendjét, tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

A kollégium tiszteletben tartja a diák személyiségi jogait és emberi méltóságát. E jogának gyakorlása közben azonban a diák nem korlátozhat másokat jogaik érvényesítésében, nem veszélyeztetheti saját és társai egészségét, testi és lelki épségét, személyiségfejlődését.

Kollégiumunk tanulói, alanyi jogon használhatják a kollégiumi könyvtárszobát, az internet termet és egyéb szabadidő eltöltését szolgáló helyiséget (sportpályát), amennyiben a tanuló a használat szabályait megismerte.

Diákjaink választhatnak a kollégium által felajánlott, ún. szabadon választható foglalkozások közül.

A tanulók a kötelező lelki programokon kívül is látogathatják a kápolnát. Hitéleti-lelki problémájukkal bármikor fordulhatnak az intézmény lelki vezetőjéhez.

A tanulók választhatnak és választhatók a különböző szintű és hatáskörű diák- önkormányzati szervek tisztségeire. Javaslatot tehetnek a kollégium életével kapcsolatos kérdésekben.

Hozzájuthatnak tanulmányaik folytatásához és jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.

Kollégiumunkban az ellátás – a napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd, vacsora) kivételével – ingyenes. A hatályos jogszabályok szerint az alapszolgáltatásokért is térítési díjat köteles fizetni az a tanuló, aki az iskolában tandíjfizetésre kötelezett.

 

Szociális támogatás:

A jogszabályok által meghatározott esetekben a kollégiumi étkezési díj 50%-át kell fizetni a kedvezményre jogosult családoknak

A szociális támogatások különböző formái iránti kérelmet a szülőknek, illetve a gondviselőknek a lakóhely szerint illetékes önkormányzathoz kell benyújtani.

Igyekszünk felkutatni azokat a pályázati és egyéb lehetőségeket, melyek szociális ösztöndíj elnyerésére jogosítják fel diákjainkat. Ezekhez a pályázatokhoz ajánlásokat írunk.

 

 

 

A Diákönkormányzat, mint legfelsőbb érdekképviseleti szerv:

Kollégiumunk Diákönkormányzata demokratikusan választott testület, mely önkormányzati, érdekképviseleti, érdekvédelmi, szervező funkciókat lát el.

 

A Diákönkormányzat célja és feladata:

 • a diákképviselet és érdekvédelem
 • a diákjogok ismertetése
 • a diákok közéleti és szabadidős tevékenységének szervezése
 • a diákközélettel kapcsolatos információk eljuttatása a tanulókhoz
 • együttműködés a diákokkal, a nevelőtestülettel
 • segítés a kollégium hagyományőrző műsorainak megszervezésében
 • a kollégium színvonalas működésének elősegítése

 

Jogorvoslati jog gyakorlása

A tanulók egyéni problémáikkal a nevelőtanárokhoz, az intézmény lelki vezetőjéhez, a kollégium vezetőjéhez bármikor közvetlenül fordulhatnak. Az egyes tanulócsoportok képviselői az őket érintő kérdésekben kéréseikkel vagy panaszaikkal elsődlegesen a csoportvezető nevelőtanárokhoz forduljanak.

A kollégium bármely tanulójának joga van személyesen megkeresni panasz vagy sérelem esetén a kollégium vezetőjét.

Diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal tartunk, melyeken diákjaink előterjeszthetik – a kollégium színvonalasabb működése érdekében megfogalmazott – észrevételeiket, ötleteiket.

 

Kérdezés és az érdemi válasz rendje

A tanulónak joga van kérdést intézni a kollégium vezetőihez és pedagógusaihoz, s arra a megkereséstől számított 15 napon belül érdemi választ kell kapnia.

 

A véleménynyilvánítási jog gyakorlása

A tanulók joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítsanak – személyesen vagy képviselőik útján – a kollégiumi élet minden kérdéséről, továbbá az őket nevelő-oktató pedagógus munkájáról. A kollégium életét érintő változásokról, a jelentős eseményekről a tanulókat nevelőtanáraikon, diákvezetőiken illetve alkalmanként a kollégiumi faliújságon keresztül tájékoztatjuk.

 

 1. A tanulói kötelességek teljesítésének szabályai

 

 1. a) A legfontosabb kötelesség saját maguk és társaik testi és lelki egészségének óvása, védelme. A testi épség és az egészség védelme már a Bibliában is nagy hangsúllyal szerepel.

A kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, a diáktársak, a kollégiummal kapcsolatba kerülők emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartása. A Biblia szerint ugyanis az emberi méltóság az ember istenképűségéből ered.

Minden tanulónak kötelessége, hogy

 • rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek;
 • részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon;
 • a kollégiumi programokat részesítse előnyben egyéni elfoglaltságaival szemben;
 • egyházi fenntartású kollégium növendékeként tartsa tiszteletben a keresztény hit értékeit és tiszteletteljes magatartással, aktívan vegyen részt a hitéleti alkalmakon;
 • fegyelmezett magatartással együttműködjön a kollégium tanáraival;
 • tanulótársai tanuláshoz, pihenéséhez való jogát tiszteletben tartsa;
 • a nevelőtestülettől, a nevelőtanároktól vagy az általuk megbízottaktól kapott feladatokat lelkiismeretesen ellássa;
 • önként vállaljon feladatot a közjó és a kollégium érdekében;
 • fegyelmi ügyekben felelősségteljes magatartással segítse a nevelőtestület munkáját;
 • a keresztény értékeket képviselje az intézmény területén kívül is /viselkedésével, öltözködésével, beszédével stb./;
 • megjelenése (öltözete, hajviselete, ékszere) legyen tiszta, ápolt, ízléses, szélsőségektől mentes. /1Tim 2,9./

 

 1. b) A kötelező és választható lelki életi programokon, kollégiumi foglalkozásokon, diákkörökön való aktív részvétel.

Kötelező és választható lelki életi programok: esti imák, szentmisék (adventi időszakban hajnali roráték), bűnbánati liturgiák, nagyböjtben lelkigyakorlat, októberi rózsafüzér és májusi litánia. A közös imának ereje van, hiszen ahogy Máté evangéliumában olvasható: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”

Nem katolikus keresztény vallású diákoknak az esti ima és a bűnbánati liturgia kivételével a szertartásokon való részvétel fakultatív.

A kápolnában az elcsendesedés, az elmélyülés, a szertartásokon való aktív részvétel a követendő magatartás. Az öltözet legyen kápolnához illő. Így törekedhetnek növendékeink az igaz életre, hitre, szeretetre, békességre azokkal egyetemben, akik tiszta szívvel hívják az urat segítségül.

A kollégiumi előadásokon és ünnepélyeken minden diáknak kötelessége, hogy alkalomhoz illő ünnepi viseletben (lányoknál: fehér blúz és térdig érő sötét szoknya vagy sötét nadrág; fiúknál fehér ing és sötét nadrág) jelenjen meg és tiszteletteljesen viselkedjen.

A tanulók az épületben csak megfelelő öltözékben közlekedhetnek. Hiányos öltözékben sem a folyosókon, sem a közös helyiségekben nem szabad megjelenni. Zuhanyozás és esti tisztálkodás után fürdőköpeny használata kötelező.

 

 

 1. c) Az elemi egészségügyi szabályok betartása. Taneszközeik és saját ruházatuk, a lakószobák és a közösen használt helyiségek és eszközök rendben tartása, a kollégium épületének és környezete rendjének megóvása.

A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az általa használt kollégiumi eszközöket, berendezési tárgyakat, óvja az intézmény létesítményeit, felszereléseit. A tanuló illetve a szülő kötelessége szándékos károkozás és rongálás esetén a kártérítés.

Étkezési térítési díj befizetése minden hónapban a megjelölt időpontban.

A távolmaradások, hiányzások bejelentése a Házirendben foglaltak szerint a szülő illetve a gondviselő által.

A balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartása.

 

 

V.     A kollégium rendje

 

A kollégium napirendje (rendkívüli alkalmaktól eltekintve)

Ébresztő                                    630

Reggeli kiadása                         615 – 715

Szobaellenőrzés, értékelés       7 30

Ebéd                                         1145 – 1500

Kimenő                                     1545-ig

Tanóra, létszámellenőrzés       1600 – 1845

Szünet                                                         17 30-17 45 –ig

Vacsora                                     1845 – 1930

Kötött, ill. szabad programok   1930 – 2100

Esti ima                                     2115  

Takarodó, létszámellenőrzés   2130

 

A tanórák rendje

A délutáni tanórák ideje alatt az egész házban szigorú szilencium van, és erre különös gonddal ügyelünk.

A tanórák ideje alatt a 9. évfolyamos lányok a tanulószobában tanulnak. A felsőbb éves lányok közül azok a tanulók, akiknek tanulmányi átlaga 4,5 felett van, a hálószobákban tanulhatnak. A fiúrészen a 9. évfolyamos diákok valamint a 4,5 alatt vagy képességeik alatt teljesítő felsőbb éves diákok a tanulószobában tanulnak, a többiek a hálószobájukban.

A diákoknak kimenőről háromnegyed négyre kell megérkezni, hogy 16 órakor elkezdődhessen a tanóra. A csoportvezető nevelők minden nap tanóra előtt létszámellenőrzésre hívják össze tanítványaikat.

A tanórára szólító csengetésre a kollégisták elfoglalják a helyüket és felkészülnek a tanulásra. A tanóra ideje alatt a csoportvezető tanár csoportjánál folyamatos ügyeletet tart. A kötelező tanóráról távol maradni csak nagyon indokolt esetben – iskolai rendezvény, külsős szakkör, tanfolyam stb.- a csoportvezető nevelő, annak távollétében az ügyeletes tanár engedélyével lehet. A tanóra idejében lévő iskolai, ill. osztályszintű foglalkozásokon osztályfőnök vagy szaktanár által aláírt írásos kérvénnyel, a rendszeres edzéseken a testnevelő tanár aláírásával, egyéb kollégiumon és iskolán kívüli elfoglaltság esetén (Pl.: autóvezetési tanfolyam, tánc, magánórák, tanfolyamok stb.) a foglalkozást vezető személy és a szülő aláírásával érvényesített kikérővel lehet részt venni.

Ha a tanuló érvényes kikérővel rendelkezik, ám nem a megnevezett kollégiumon kívüli foglalkozásra megy, fegyelmi vétséget követ el. A fegyelmezés azonban nem ítélkezés növendékeink fölött, hanem az „elveszett bárány” jó útra terelése.

A végzősök (kivéve az elégtelenre állókat) a hálószobában tanulhatnak. Azok a tanulók, akik engedéllyel a hálószobájukban tanulhatnak, kötelesek a tanóra idejét az iskolai órákra, illetve a vizsgákra való felkészülésre fordítani.

Amennyiben a felsőbb évesek tanulmányi eredménye jelentősen elmarad a képességüktől, a tanórát ismét a tanulószobán illetve a csoportvezető által kijelölt helyen kell tölteniük. A tanulmányi munka folyamatos figyelemmel kísérése valamint a jó eredményre buzdítás céljából a csoportvezető nevelőtanár napi szinten ellenőrzi az iskolai teljesítményt, és legalább kéthavonta átlagszámítást végez és az eredményt saját csoportjában közzéteszi.

Kollégiumunkban takarodó után (2130 után) az ügyeletes nevelő engedélyével a kijelölt helyen lehet tanulni. Ez a lehetőség azokra a diákokra vonatkozik, akik tanulmányi kötelezettségeiknek önhibájukon kívül nem tudtak eleget tenni a tanóra ideje alatt. Az esti tanulásra engedélyt kell kérni a csoportvezető tanártól, aki az erre rendszeresített füzetbe felírja a diák nevét. A végzősök nevelőtanárukkal külön egyeztetik a késő esti tanulást.

 

Hitéleti programok rendje

A Brenner János Kollégium, mint katolikus intézmény mindent megtesz azért, hogy növendékeit keresztény szellemben, a katolikus hit és erkölcs alapján nevelje. Ebben nemcsak a hit ismereteinek átadása, hanem vallásgyakorlatuk mindennapokban való megélése is szerepel.

Lányok esti imáját a nevelőtanár jelenlétében, segédkező diákok vezetésével a beosztás szerint változó időben tartják meg. A kollégium lelki vezetője hetente több alkalommal részt vesz ezeken az esti imádságokon.

Fiúknál a sekrestyések vezetik az imádságot a lelki vezető jelenlétében és az ő előírásai szerint. Az esti imák témájukat tekintve változatosak, hiszen azokban helyet kap a szentségimádás, zsolozsma egyes részeinek elimádkozása, zenés meditációk, szentek imáiról való elmélkedések, rózsafüzér, keresztút, litániák.

Októberben különösképpen is előtérbe kerül a rózsafüzér imádság, amely segíti hitünk titkairól való elmélkedésünket. Nagyböjtben a keresztutat imádkozva szemléljük a szenvedő Krisztust.

Minden hónap első pénteke előtti estén bűnbánati liturgiát tartunk, majd utána szentgyónás elvégzésére van lehetőség.

Szentmisék rendje:

 • kedd: 18.30 fiúk
 • csütörtök: 18.30 lányok

Mivel kollégiumunk lehetőséget kíván biztosítani más felekezetű diákok keresztény nevelésére is, ezért esetükben a lelki programokon való részvétel a következők szerint történik: amennyiben saját felekezetüket rendszeresen gyakorolva részt vesznek a vasárnapi istentiszteleteken, úgy számukra a szentmisén való részvétel szabadon választható. A bűnbánati liturgián és az esti imádságon való részvétel viszont számukra is kötelező. A többi diák számára a szervezett hitéleti programokon – a bűnbánati liturgiákon, az esti imádságokon és szentmiséken- a részvétel kötelező. Ezen kívül mindenkinek lehetősége van arra, hogy gyónását a bűnbánati liturgiák után elvégezze, de természetesen egyéni igény szerint is elvégezheti az általa kiválasztott atyánál. Ezt megteheti a lelki vezetőnél, vagy akár a városban szolgálatot teljesítő atyáknál is.

A lelki vezető félévente legalább egyszer személyes beszélgetésre várja a kollégista diákokat, hogy mindenkit még közvetlenebbül ismerhessen meg, illetve őt sem csak liturgikus cselekmények végzőjeként ismerjék meg.

Lelki programokról a hiányzás csak nagyon indokolt esetben engedhető meg. Ennek menete, hogy először a csoportvezetőtől, – illetve ha esti, 18 óra utáni, programot érintő elfoglaltságról van szó-, a kollégiumvezetőtől kérezkedik el a diák, és ezután maga a tanuló szól a lelki vezetőnek is. Az indokoltságot minden esetben a csoportvezető nevelők, és a kollégiumvezető jogosult elbírálni. A lelki programokon való éneklés, zenélés, felolvasás, ministrálás önkéntes alapon vagy felkérés alapján működik, és jó lehetőség arra, hogy még személyesebbé és meghittebbé tegyük ezeket az alkalmakat.

 

Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a KÉSZ előadásokba bekapcsolódhassanak diákjaink, de ezek mellett kollégiumunk maga is szervez olyan előadásokat, amelyek erősítik fiataljainkban a katolikus identitás valamint a magyarságtudatuk elmélyítését.

Fakultatív módon van lehetőség részt venni a hónapok második csütörtökén tartott székesegyházi szentségimádásokon, éjszakai zsolozsmán, születendő gyermekekért való imádságon. Bekapcsolódunk az országos lelkiségi és hitéleti programokba is (Szentségimádás a tisztaságért, Nagymarosi Ifjúsági Találkozó, stb.)

A szolgálat rendje

A kollégiumban a napirend és a házirend pontos betartatásáért, a kollégium rendjéért elsősorban az adott napon szolgálatot teljesítő nevelők felelősek.

Tanóra előtt és takarodókor a létszámellenőrzést nagy pontossággal, körültekintően kell végezni, betegséget, egyéb – előre nem jelzett távolmaradást azonnal regisztrálni kell (az ügyeletes tanárnak, a csoportvezető tanárnak) az erre a célra kijelölt dokumentumban.

 

Postai küldemények átvételének rendje

Értékposta: pénz, csomag, ajánlott levél csak személyesen, aláírás után, kézbesítési díjjal terhelt küldemény csak a kézbesítési díj megfizetése után vehető át a portán. Levelek személyesen vehetők át a portán.

 

A mobiltelefon és a laptop használatának rendje

A mobiltelefon és a laptop használatát lehetővé tesszük azzal a feltétellel, hogy ez a kollégiumi foglalkozások rendjét és a tanulók pihenését nem zavarhatja. A tanórákon, a foglalkozásokon, a kollégiumi rendezvényeken a mobiltelefon, takarodó után a laptop használata is tilos.

Ha a tanuló a fent említett eszközöket nem a házirendben előírtak szerint használja, a nevelőtanár ezeket a tárgyakat elveheti és a szülőnek a kollégiumban történő látogatása alkalmával visszaadja.

 

Az étkezések rendje

Az étkezések ideje a napirendben feltüntetett időpontban van. Ettől eltérő időpontban étkezést kérni csak tanári engedéllyel lehet, és a portán lévő füzetben jelezni kell a későbbi étkezés szándékát.

Kollégiumunkban az étkezések önkiszolgáló rendszerben történnek. A felhasznált edényeket az önkiszolgáló étkezés követelményeinek megfelelően kell leadni. A konyha tulajdonát képező edényeket, eszközöket csak helyben lehet használni, tilos bármilyen eszközt a szobába felvinni! Élelmiszert csak saját – jól zárható, névvel ellátott – edényben lehet –indokolt esetben, nevelőtanári engedéllyel felvinni. Az iskolából visszaérkező diákoknak táskájukat fel kell vinni étkezés előtt a szobájukba, mert az ebédlő előtti részen hagyott táskákért és egyéb személyes tárgyakért a kollégium nem tud felelősséget vállalni.

Étkezések után a tanulók külön felszólítás nélkül is kötelesek felmenni saját térfelükre.

Az iskolába vonulás rendje

Távozás előtt a hálószobákban rendet kell rakni, melyet a nevelőtanár ellenőriz és az erre a célra rendszeresített füzetben előre meghatározott szempontok szerint pontozással értékel.

A kollégiumot elhagyni úgy kell, hogy az iskolába érkezés – minden tanulónak a saját iskolája házirendje szerint- kellő időben megtörténjék. Amennyiben az iskolából visszajelzés érkezik késésről, az ügyeletes nevelő értesíti a szülőket. Bármilyen okból a kollégiumban maradóknak legkésőbb a reggeli végéig (07:30-ig) jelentkezniük kell az ügyeletes nevelőnél, be kell írniuk a kollégiumban maradás okát az arra kijelölt füzetbe. A tanítási idő alatt az iskolából, egyéb helyről (orvos, vizsga, stb.) a kollégiumba visszaérkező tanulóknak jelentkezni kell a portán szolgálatot teljesítő dolgozónál, aki írásban rögzíti a visszaérkezés időpontját és okát, majd az ügyeletes nevelőtanárnál, vagy a kollégiumvezetőnél jelentkezik a tanuló.

 

A kimenők rendje

Kollégiumunk napirendjének megfelelően a kimenőről negyed órával a tanórák megkezdése előtt kell beérni. A délutáni programra csak abban az esetben kell engedélyt kérni (elsősorban a csoportvezető tanártól, távollétében az ügyeletes tanártól), ha a kimenő előreláthatólag belenyúlik a tanórába. 18 óra után csak a kollégiumvezető adhat engedélyt.

A kollégiumon kívüli programokon résztvevő diákok a kollégiumból való távozás előtt kötelesek beírni a távozás okát, idejét és nevüket a portán található ún. „kimenő” füzetbe. A visszaérkezést ugyanebbe a füzetbe aláírással kell igazolni.

Az ügyeletes nevelő ellenőrzi a pontos beérkezést, és az ez irányú tevékenységét segítő, ún. kimenőkártyák rendeltetésszerű használatát.

Szombathely város területét a diákok csak a szülő előzetes írásbeli kikérőjének bemutatásával és tanári engedéllyel hagyhatják el.

Azok a tanulók, akik betegség miatt nem mentek iskolába, és nem utaztak haza, a kollégiumot csak tanári engedéllyel hagyhatják el.

Kollégiumunkban házirendbe épített esti kimenő nincs. Nagyon indokolt esetben a felsőbb évesek rövid időre csoportvezető nevelőjük engedélyével kimehetnek a kollégiumból.

 

A látogatók fogadásának rendje

Látogatókat a diákok a mindenkori délutáni kimenő ideje alatt fogadhatnak a portánál lévő fogadóban. Ettől eltérő időpontban látogatók fogadása csak nevelőtanári engedéllyel lehetséges.

Látogatók az emeleti részekre csak az alábbi alkalmakkor mehetnek fel:

 • kollégiumba való beköltözés és kiköltözés napján,
 • szülői értekezlet és fogadóórák alkalmával,
 • ballagáskor,
 • a csoportvezető nevelők vagy a kollégiumvezető engedélyével rendkívüli alkalmakkor.

 

A TV és videó használatának, mozilátogatásoknak rendje

A televízió-műsorok, a videofilmek, a moziműsorok megtekintése a tanulmányi eredmény, a magatartás valamint a közvetítésre kerülő műsor tartalmának függvénye. Így a jó ízlést és a keresztény erkölcsi normákat, az alapvető emberi értékeket sértő műsor megtekintését a pedagógusok megtilthatják, hogy „Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel.” /Ef: 5,6/

A tanórák alatt televízió- és video nézés nem engedélyezhető. Ettől érvényesen eltérni rendkívüli esetben a csoportvezető tanár engedélyével lehetséges.

Ha a műsor időtartama a villanyoltás utáni időbe is belenyúlik, az éjszakai ügyeletes tanártól kell engedélyt kérni a megtekintésre.

Mozilátogatásra engedélyt a csoportvezető tanártól kell kérni. Általában a legkésőbb 18 órakor kezdődő előadás megtekintésére van lehetőség. A 18 órakor kezdődő előadások megtekintésére csak a kollégiumvezető adhat engedélyt.

Egyéb szórakoztató eszközöket (rádió, magnó, CD lejátszó stb.), melyek megfelelnek a balesetvédelmi és érintésvédelmi előírásoknak, szabadidő alatt, mérsékelt hangerővel lehet hallgatni, hogy az épületben a tanulók egymást ne zavarják.

 

A kollégiumban a magánszférához való jog szabályozása

A kollégista tanuló joga, hogy magánszféráját valamint levelezését tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem sért másokat jogaiknak gyakorlásában.

A kollégisták a beköltözéskor megkapják a szobák zárásához a kulcsokat, valamint lehetővé tesszük, hogy szekrényüket is zárhassák. A szobák kulcsait eltávozáskor a portán le kell adni.

A kollégista szobáját belülről nem zárhatja be.

A kollégista tanuló lakószobájába az intézmény vezetője, ill. a tantestület tagjai –

pedagógiai, ill. ellenőrzési, felügyeleti célból – jogosultak belépni. A mindenkori ügyeletes tanár – ellenőrzés után – a szobákat köteles bezárni. A tanuló személyes tárgyai rendjének ellenőrzése céljából a pedagógus csak a tanuló jelenlétében tekintheti meg szekrénye, személyes holmija rendjét. A csoportvezető nevelő, az ügyeletes nevelő, a kollégiumvezető vagy az intézményvezető kérésére a saját használatban lévő lakószobát, szekrényt, ágyneműtartót, fiókokat, illetve táskákat ki kell nyitni, és tartalmukat megmutatni – ezt a tanulónak megtagadnia nem szabad. Lopás, vagy a kollégiumlakókat bármilyen szempontból veszélyeztető magatartás, eszköz, anyag jelenlétének gyanúja esetén a fentebb felsorolt személyeknek jogában áll a zárat illetve lakatot felnyitni, levágni, eltávolítani. Az ebből eredő esetleges károkért a kollégium nem vállal felelősséget

A kollégium karbantartója és takarítója üzemeltetési ellenőrzés, hibaelhárítás és takarítás céljából a lakószobákba bemehetnek, majd távozáskor az ajtót visszazárni kötelesek.

Minden kollégistának joga van a nyugalomhoz, a pihenéshez, ezért a szilenciumi idő és az éjszakai pihenés ideje alatt tilos hangoskodni, mások nyugalmát bármivel megzavarni.

 

A tanulók által használt helyiségek rendje

Mindennek van rendje: az életnek, a természetnek, a napoknak, az ünnepeknek, a léleknek stb… A rend ritmust teremt az életünkben, segít eligazodni és ez által biztonságot és nyugalmat ad.

Valamennyi helyiség rendjére, tisztaságára gondosan vigyázni kell. A közös helyiségeket a helyiségre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell használni. Különösen ügyeljünk az energia- és víztakarékosságra.

Bármilyen nemű meghibásodás esetén azonnal jelzést kell tenni az ügyeletes tanárnak. Fegyelmezett magatartással törekedni kell a balesetek megelőzésére.

Étkezés az ebédlőn kívül is a higiénés szabályok betartásával (tálca, szalvéta) történik, melynek feltételeiről mindenki maga gondoskodik. A romlandó élelmiszerek hűtőszekrényben tárolandók, a tanulók kötelessége élelmiszereik szavatossági idejének ellenőrzése, a lejárt szavatosságú élelmiszerek eltávolítása a hűtőből, és a tároló edények fertőtlenítő elmosása.

A hálószobákban és a közös helyiségekben – különösképpen távozások előtt – mindig rendet kell rakni. Iskolába indulás előtt a hálószobákban az asztalokról, a székekről és az ágyakról mindent el kell tenni, az ágyakat be kell vetni és általános rendet kell rakni. Ezt az ügyeletes nevelő minden reggel ellenőrzi. A szekrényekben, személyes tárgyak közt rendet tartani mindenkinek saját kötelessége, s ezt a csoportvezető nevelőtanár hetente egy alkalommal ellenőrzi.

A lakószoba dekorálása megadott szempontok szerint, a csoportvezető tanár irányításával, közreműködésével történik. (Falat dekorálni nem szabad!)

Rosszullétet a csoportvezető tanárnak vagy az ügyeletes tanárnak azonnal jelezni kell.

A másik nem lakórészére felmenni csak a két ügyeletes tanár engedélyével lehet.

A kollégium egész területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos! A kollégiumba alkohol, drog, cigaretta behozatala, ill. fogyasztása szigorúan tilos!

Egymás szobáiba bemenni csak az illető szoba lakóinak jelenlétében és engedélyével lehet. Ha az adott szobában senki sem tartózkodik, nem szabad bemenni a szobába. Természetesen a kollégiumban lakó felnőtt dolgozók lakására illetve az irodájára is a fenti szabály érvényes.

 

Konditerem

A kondicionáló termet csak konditermi felügyelet megszervezésével, ill. működtetésével lehet használni. A kondicionáló teremben egyedül tartózkodni, ill. ott tevékenységet végezni – nem szabad! A kondicionáló terem használati rendjét, beosztását (csoportok, ill. szervezett foglalkozások szerint) a konditerem ajtajára ki kell függeszteni.

A kondicionáló teremben csak sportruhában, ill. cipőben szabad tartózkodni.

Ételt, italt bevinni, ill. fogyasztani tilos!

 

Informatikai terem

A számítógépes teremben elhelyezett eszközöket a kollégisták használhatják. A számítógépteremben tartózkodni, ill. ott tevékenykedni csak nevelőtanári felügyelettel lehet.

A gépteremben biztosítani kell a folyamatos, munkavégzéshez szükséges tisztaságot, rendet.

A gépterembe ételt, italt bevinni, ill. ott elfogyasztani szigorúan tilos! A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni, bármilyen – nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkozást csak a rendszergazda végezhet. A gépterem áramtalanításáért az ügyeletes tanár felel.

 

A közösségre, az egyén testi- és lelki egészségére, fejlődésére káros magatartások megítélése

A közösségre, az egyén testi- és lelki egészségére káros magatartás – különös tekintettel a dohányzásra, az alkoholfogyasztásra, a drogfogyasztásra, a lopásra, a testi- és lelki erőszak elkövetésére, mások egészségének veszélyeztetésére – nevelőtestületi meghallgatást von maga után. A nevelőtestületi meghallgatás lefolytatása után a nevelőtestület és a diákönkormányzat fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti. A fent említett szerek kollégiumon kívüli fogyasztása és ennek következtében ezen szerek hatása alatt a kollégiumban-tartózkodás is fegyelmi vétségnek számít.

A felsorolt tiltott magatartásformák a kollégium által szervezett külső rendezvényeken, programokon is súlyos jogkövetkezménnyel járnak, fegyelmi eljárás megindítását eredményezhetik. E szigorúság növendékeink védelmét szolgálja: arra törekszünk, hogy „a szenvedély bódulata ne rontsa meg az ártatlan lelkeket:” /Bölcs 4,12/

Az alapvető illemszabályok és erkölcsi normák betartása a kollégiumon kívül is kötelessége az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónak.

 

Késések, mulasztások igazolásának rendje:

A hiányzást követő 24 órán belül a kollégista köteles csoportvezető nevelőjének írásbeli igazolást bemutatni (iskolai, szülői, orvosi).

A kötelező kollégiumi foglalkozásokról való indokolatlan késés és távolmaradás, a kimenőről való késedelmes visszaérkezés elmarasztalást, fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von maga után.

 

 

 1. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének irányelvei

 

A tanulók jutalmazásának irányelvei

„Hiszen tudjátok, hogy bármi jót tesz valaki, akár szolga, akár szabad ember, jutalomban részesíti az Úr.”/Ef 6,8/

 

 

Az eljárás neve Az értékelés alapja Az értékelés alanya(aki értékel) Az értékelési gesztus módja, lényege
Nevelőtanári, csoportvezetői Eredmények eléréséhez, közösségért végzett tevékenységhez kötött nevelőtanár szóban és írásban
Lelki vezetőidicséret Hitéleti alkalmakon való kiemelkedően aktív részvételhez, közösségért végzett tevékenységhez kötött lelki vezető írásban
Kollégiumvezetői dicséret Közösségi rendezvényeken való részvételért, elért eredményekért kollégiumvezető írásban
Igazgatói dicséret Közösségi rendezvényeken való részvételért, versenyeken elért eredményekért igazgató írásban
Nevelőtestületi dicséret Az intézmény kiemelkedő színvonalú képviseletéért, kiemelkedő teljesítményért nevelőtestület írásban
Év végi dicséret Tartósan kiemelkedő teljesítményért kollégiumvezető, nevelőtestület, diákönkormányzat oklevéllel
Év végi tárgyjutalom Példamutató, tartósan kiemelkedő teljesítményért kollégiumvezető, nevelőtestület, diákönkormányzat közgyűlésen

 

 

 

Elmarasztalások

 

„Mert a parancs lámpás, fény a tanítás, életre vivő út az intelem s a feddés” /Péld 6,23/

 

 

Az eljárás neve Az értékelés alapja Az értékelés alanya(aki értékel) Az értékelés módja
Nevelőtanári, vagy csoportvezetői szóbeli figyelmeztetés Egyszeri vagy ismétlődő enyhébb mulasztás és kötelezettségszegés nevelőtanár szóban
Csoportvezetői írásbeli figyelmeztetés Ismétlődő mulasztás, kötelezettségszegés nevelőtanár írásban
Kollégiumvezetői figyelmeztetés Ismétlődő mulasztás, kötelezettségszegés, vagy súlyos magatartási vétség kollégiumvezető írásban
Igazgatói figyelmeztetés Ismétlődő mulasztás, kötelezettségszegés, vagy súlyos magatartási vétség igazgató írásban
Nevelőtestületi figyelmeztetés Ismétlődő mulasztás, súlyos kötelezettségszegés, kirívó magatartási vétség nevelőtestület írásban
Fegyelmi eljárás Fegyelmező intézkedések eredménytelensége, súlyos kötelezettségszegés, kirívó magatartási vétség Fegyelmi bizottság (szülő, diákönkormányzat, nevelőtestület, iskolai osztályfőnök) MegrovásSzigorú megrovás Kizárás

 

 

 

 

VII.  A kollégium munkarendjével kapcsolatos szabályok

A tanulók fogadásának, hazautazásának rendje

A kollégium a tanítási napokat megelőzően, általában 17 órától fogadja a visszaérkező tanulókat. Visszaérkezés után a kollégiumot csak tanári engedéllyel lehet elhagyni.

Hazautazások péntekenként vagy iskolai szünet előtti napokon 16 óráig történnek. A hazautazások alkalmával mindenki önállóan készül fel a következő napi tanítási órákra. Távozáskor a tanulók a szobájukat kötelesek rendben hagyni, a szobájuk kulcsát a portán leadni.

Esetenként a kollégiumban hétvégeken vendégek tartózkodnak, ilyenkor az erre kijelölt szobákban el kell pakolni a személyes dolgokat és biztosítani kell a szobát.

Vasárnap illetve a visszaérkezés napján, tanulás címén fennmaradást csak kivételes esetben lehet kérni.

A hétvégi hazautazásokról este 20 óráig kell visszaérkezni a kollégiumba. Ettől eltérni a következő esetekben van lehetőség:

 • a 20 és 21 óra közötti és az állandó hétfő reggeli visszaérkezést csak szülői kérés alapján engedélyezi a csoportvezető tanár
 • egyedi alkalmakkor, a hétfő reggeli visszaérkezést a szülő írásbeli kérelmével vagy telefonhívásával kell a csoportvezető tanárnál jelezni.

A hétközi hazautazásra a csoportvezető tanártól, távollétében az ügyeletes tanártól kell engedélyt kérni. A hazautazásra, az írásos szülői engedély előzetes bemutatásával, vagy rendkívüli esetben szülői telefonhívás után kerülhet sor.

Rendkívüli esetben mód van az írásos engedély utólagos bemutatására.

Indokolatlan jogcím esetén a csoportvezető tanár a tanuló hétköznapi hazautazási kérelmét elutasíthatja.

 

Az étkezési térítési díj

Az étkezési térítési díjakról az oktatási törvény előírásai alapján, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghatározott aktuális díjakhoz igazodva az intézmény vezetője dönt.

A díjkedvezményben részesülők körét az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően állapítja meg. A tanuló joga, hogy a kollégiumban – családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. Alanyi jogon minden középfokú oktatásban résztvevő kollégista a nyersanyagnormát fizeti. Az étkezési díj további 50%-ra való mérséklését az 1997. évi XXXI. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerinti jogosultak köre igényelheti. A jogosultságot a kollégista tanulónak megfelelő dokumentumokkal kell igazolnia az első befizetés időpontja előtt. Az igazolás késedelmes leadása esetén a kedvezmény visszamenőleg nem vehető igénybe.

Az étkezési térítési díjakat havonta előre, általában a hónap második hetében kell fizetni készpénzben vagy számlán a gazdasági ügyintézőnek. Ettől eltérő időpontban is történhet a díjbeszedés, de ez mindig előre jelzett, a kollégium hirdetőtábláján is közzé tett időpontban történik.

A napi étkezés a hiányzást megelőző napon 830-ig mondható le. 830 után érkező lemondást csak 2 nap múlva tudjuk figyelembe venni. A napi étkezés csak egyben mondható le. Az étkezés személyesen vagy a 94/500-540-es telefonszámon mondható le a kollégium portáján. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. A lemondott étkezések a következő befizetéskor kerülnek jóváírásra.

Az étkezésből való ki- és belépést írásban kell jelezni.

Ha a tanuló kollégiumi jogviszonya megszűnik, akkor az utolsó kollégiumban töltött napon a szülőnek a gazdasági ügyintézőnél a tanuló étkezéssel kapcsolatos tartozását, illetve esetleges túlfizetését rendeznie kell.

 

 

Vagyoni jog szabályai:

A kollégium és a kollégista tanuló között eltérő megállapodás hiányában, a kollégium szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló a tanuló jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, ill. a kollégiumi tagsági jogviszonyhoz kapcsolódóan állított elő. (Pl. faliújságra, pályázatokra, versenyekre, szakkörre készített alkotások, PR-munkák stb.)

 

 

Rosszullét, betegség esetén teendők:

A kollégiumban megbetegedett tanulók, a rosszullétet, betegséget a csoportvezető vagy távolléte estén az ügyeletes tanárnak kötelesek jelezni. A tanár a tanulót ellátás után orvoshoz irányítja. Az ellátás a területileg illetékes rendelőintézetben biztosított. Abban az esetben, ha a tanuló az iskolában jelentkezik orvosi vizsgálatra, az ellátás után a kollégiumba érkezve köteles azt bejelenteni az ügyeletes tanárnak. Az orvos által betegnek nyilvánított tanulók a betegség időtartamára otthonukba távoznak. Amennyiben az orvos vagy a tanár megítélése alapján a tanuló önálló hazautazásra nem képes, a rosszullétről, betegségről értesíteni kell a tanuló szüleit, akik gondoskodnak hazaszállításáról. A betegség idejére – ha a tanuló nem utazik haza – köteles a kollégiumban tartózkodni. A tanuló csak a számára nélkülözhetetlen gyógyszereit használhatja, erről valamint gyógyszerérzékenységéről tanárát tájékoztatni kell.

 

A hiányzások bejelentésének rendje:

A hétvégi hazautazás alkalmával betegség vagy egyéb ok miatt a tervezettnél tovább otthon maradók szülei kötelesek 24 órán belül bejelenteni gyermekük távolmaradását az ügyeletes nevelőtanárnak és le kell mondani gyermekük étkezését a portán. Ennek hiányában a nevelőtanár a szülőtől felvilágosítást kér a hiányzás okáról.

 

Diákkörök létrehozásának rendje

Diákkör létrehozását a diákok legalább 15 fős csoportja és egy felnőtt (pedagógus, szülő) együttesen kezdeményezheti. A diákkör megalakítására vonatkozó írásbeli kérelmet a kollégium vezetőjének kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a diákkör létrehozásának célját; a résztvevők szándéknyilatkozatát; a diákkör munkatervét, a működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételeket. A diákkör tevékenységének illeszkednie kell a kollégium pedagógiai programjában megfogalmazott célokhoz.

A kollégium a nyilvántartásba vett diákkör részére biztosítja az ingyenes helyiséghasználatot. A működés további feltételeinek biztosítását az intézmény lehetőségeihez mérten támogatja.

A tanulók nagyobb csoportja

A tanulók nagyobb csoportja alatt értendő az egy tanulócsoportnyi diák, a jogszabály által meghatározott 25 fő.

A tanulók nagyobb csoportja javaslatot tehet minden a tanulókat érintő kérdésben, így akár a házirend módosítására is.

 

A házirend megismerhetősége

Az egyes tanulócsoportok foglalkozási tervében önálló foglalkozásként kell szerepeltetni a házirendet.

A házirend 1-1 példányát a portán, a diák-önkormányzati szobában, a kollégiumvezetői irodában kell elhelyezni. Külön példány áll a nevelőtestület minden tagjának rendelkezésére.

A házirendből 1-1 példányt kell átadni azoknak, akiknek munkaköréhez kapcsolódó információt tartalmaz.

 

A házirend érvényesülésének figyelemmel kísérése

A házirend érvényesülését évente 1-1 alkalommal a nevelőtestületi és diák- önkormányzati ülések tematikájában szerepeltetni kell.

 

 

 

VIII. Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, óvó, védő intézkedések

 

Minden tanuló köteles az előírt óvó, védő intézkedéseket, baleset- és tűzvédelmi, valamint egészségvédelmi szabályokat betartani és az esetleges baleseti veszélyekre egymást figyelmeztetni. A csoportvezető nevelőtanárok a tanév kezdetekor ismertetik a tanulókkal egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, a kollégiumon belül és a kollégiumon kívül elvárt magatartást.

A tanuló köteles az intézmény vezetőjének vagy nevelőtanárának azonnal jelenteni, ha észreveszi azt, hogy valamelyik társa megszegi az óvó rendszabályokat.

 

Egészségvédelem:

A gyenge vagy rossz közérzetet, betegséget a nevelőtanárnak azonnal jelezni szükséges!

Ha a nevelőtanár súlyosnak ítéli a diák állapotát, mentőt vagy ügyeletes orvosi szolgálatot hív, és értesíti a diák szüleit. A tanuló csak a számára nélkülözhetetlen gyógyszereit használhatja, erről valamint gyógyszerérzékenységéről tanárát tájékoztassa.

A romlandó élelmiszereket a hűtőszekrényben kell tárolni a szobai szekrényben tárolni tilos!

 

Balesetvédelem:

Balesetelhárítási és tűzrendészeti védőberendezéseket megrongálni vagy önhatalmúlag eltávolítani szigorúan tilos, amennyiben a tanuló ilyet tapasztal, azonnal jelentenie kell a tanári szobában.

Az esetleges balesetet, még a legkisebb sérülést is köteles az intézmény vezetőjének vagy az ügyeletes nevelőtanárnak bejelenteni, aki szükség esetén elsősegélyben részesíti. Ha a sérült olyan állapotban van, hogy jelentést tenni képtelen, a balesetet az a tanuló köteles bejelenteni, akinek arról közvetlen tudomása van, vagy először szerez tudomást róla.

A kollégium rendjének biztosítása a balesetmegelőzés és elhárítás szempontjából elengedhetetlen követelmény. A szobák, folyosók bútorait (heverő, szekrény, asztal stb.) önkényesen átrendezni nem szabad. Ehhez a kollégiumvezető engedélye szükséges.

A közlekedő „utakat”, átjárókat minden esetben szabadon kell hagyni, eltorlaszolni nem szabad, ha vizes lesz a padozat, fel kell törölni stb.

Az ablakon kihajolni, párkányra ülni életveszélyes, továbbá az ablakból az utcára illetve a Romkertbe kikiabálni, tárgyat kidobni szigorúan tilos! A huzat hatására a nyílászárók (ajtó, ablak) becsapódása is balesetet okozhat, előzzük meg!

Ügyelni kell az ágyak használatára – az emeleti részre és az ágyneműtartóra különösen.

 

Elektromos készülékek, egyéni felszerelési tárgyak használati rendje:

A villamos berendezések kapcsolóit, elzárt szerelvényeit felnyitni, meglazítani, kapcsolókat le vagy felszerelni, a berendezésekhez nyúlni áramütés veszélye miatt szigorúan tilos! A mikrohullámú sütőt csak a kezelési utasításnak megfelelően szabad használni.

A villanykapcsolókat csak száraz kézzel szabad megfogni! Hajszárítót és hajvasalót csak száraz kézzel szabad használni a szobában! A fürdőben ezen eszközök használata tilos! Hibás vagy nem biztonságos berendezéseket, készülékeket, törött burkolatú kapcsolókat, dugaszolókat használni tilos! Elektromos készülékbe nyúlni, áram alatt szerelni tilos! Az elektromos készüléket használat után le kell kapcsolni, majd a villamos hálózatról le kell választani.

Elektromos berendezések gyulladása esetén oltásához vizet használni tilos és életveszélyes! Csak áramtalanítást követően szabad kézi tűzoltó készülékkel oltani.

Elektromos áram hő hatása alapján működő készüléket – kivéve hajszárítót, hajvasalót – a tanuló a kollégiumba nem hozhat.

Az engedélyezett elektromos készülékeket minden tanuló a saját felelősségére használhatja. Az ebből adódó balesetért a kollégium felelősséget nem tud vállalni. Az esetleges felmerülő károk költségei a szülőt terhelik.

Amennyiben a csoportvezető tanár az eszköz használatát veszélyesnek ítéli, a tanuló köteles azt a lehető legrövidebb idő alatt a kollégiumból eltávolítani és addig is az üzembe helyezést szüneteltetni. Az eszközök használatánál a balesetvédelmi előírásokat be kell tartani.

A kollégium lehetővé teszi a diákoknak szobájuk és szekrényeik zárását, valamint azt is, hogy nagy értékű tárgyaikat (laptop, telefon) és a náluk lévő pénzösszeget megőrzésre a nevelőtanári szobába vagy a kollégium titkárságára leadják. Ha diákjaink ezzel a lehetőséggel nem élnek, a kollégium nem vállal felelősséget a tanulók értékeiért.

 

Eszközök, felszerelések behozatala

A kollégium területére tilos behozni:

– robbanásveszélyes, (petárda, egyes kémiai anyagok) ill. gyúlékony anyagok, (gyertya,

csillagszóró, benzin, higító, stb.)

– vágó- és szúróeszközöket, harci eszköznek használható tárgyakat,

– kábítószer bármely fajtáját, alkoholt, cigarettát

– elektromos sütő- főző-melegítő készüléket, gyorsforralót, stb.

Az engedély nélkül behozott tárgyakat, eszközöket a csoportvezető, vagy az ellenőrzést végző tanár elveheti, azokat elzárja, majd hazautazás előtt a tanulónak vagy a szülőnek visszaadja hazaszállítás céljából.

 

Tűzvédelem

A tanuló a tűzvédelmi szabályokat köteles betartani. Tűz esetén azonnal jelentenie kell azt az ügyeletes nevelőtanárnak, az intézmény vezetőjének!

A tűzriadó jelzését és a levonulás rendjét minden tanulónak ismernie kell, tűzriadó vagy tűz esetén mindenki viselkedjen fegyelmezetten.

 

 

IX.    A házirend felülvizsgálata, módosítása, hatálybalépése

 

A házirendet módosítani kell minden olyan esetben, amikor a jogszabályi rendelkezések ezt szükségessé teszik.

A házirend módosítását, bármelyik érintett fél (nevelőtestület, diákönkormányzat, Szülői Szervezet, fenntartó) kezdeményezheti írásban a kollégium vezetőjénél. A benyújtott kérelem alapján a kollégium vezetője elkészíti a házirend tervezetét, ezt követően megszervezi a házirend módosítását, beszerzi a szükséges jognyilatkozatokat és benyújtja a fenntartónak jóváhagyásra.

A házirendet módosítani kell minden olyan esetben, amikor a jogszabályi rendelkezések ezt szükségessé teszik.

A házirendet, a fenntartó általi jóváhagyását követően a kollégiumvezető/igazgató kihirdeti, ezzel egyidejűleg a korábbi házirend hatályát veszti. A házirend a fenntartó jóváhagyása után lép hatályba.

A házirendben nem szabályozott kérdésekben a kollégium keresztény értékrendjének megfelelően valamint a nevelőtestület utasításai és tanácsai szerint kell viselkedni.

 

 

 

Szombathely, 2013. március 25.


^