A Brenner János Óvoda

Általános információk intézményünkről

Brenner János Óvoda, Általános Iskola és Kollégium Óvodája

A Brenner János Óvoda a szombathelyi Brenner János Nevelési Központ tagintézménye, az 1996-ban alapított Egyházmegyei Óvoda jogutódja. Az intézmény fenntartója a Szombathelyi Egyházmegye. Óvodánk Két telephelyen működik. A város északi részén a Bem József utca 9/a. 4 csoporttal, a város központjában a Hollán Ernő utca 8. telephelyen 2 két csoporttal.

Óvodánk a város és annak környéke (2,5)-3-6-7 éves korú gyermekeit fogadja. Arra törekszünk, hogy a csoportokat azonos életkorú gyermekek alkossák. Gyermekeink számára az iskolai beiratkozáskor a Brenner János Általános Iskola ajánlott. A felvételnél előnyt élveznek a tagintézményből érkező gyermekek. Fenntartónk (a mindenkori Megyés püspök) családjaink számára szorgalmazza is ezt a lehetőséget.

Az óvoda nyitott minden család számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét. Célunk, hogy vallásos szellemben, a bizalom légkörében vessük meg az óvodás korú gyermekekben az egészséges személyiség és a hit alapjait. Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartjuk a vallási szokásaikat. Óvodánk nemcsak katolikus intézmény, hanem katolikus lelkiséggel és szellemiséggel élő óvoda. Az itt dolgozó óvodapedagógusokat és a technikai dolgozókat is a katolikus küldetéstudat vezérli, amelyet elsősorban személyes példaadással adnak át a gyermekeknek, családoknak.

Az „Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja” cél- és feladatrendszere alapján neveljük mi is a reánk bízott gyermekeket átszőve azt „Keresztény Szellemű Helyi Programunkkal”, melyet 24 éve alakítunk, aktualizálunk. Nevelésünket az érzelmi motiváltság és a szeretet hatja át. Törekszünk a gyermekközpontúságra, a gyermeki személyiség kibontakoztatására, amelyre bizton lehet alapozni a későbbi életszakaszokban. Óvodai életünk minden területét áthatja a hitre nevelés. Keresztény szellemű programunk alappillérjei: az anyanyelvi nevelés, (kommunikáció, társas kapcsolatok); a komplex természetismereti-, környezettudatos nevelés, melynek szerves része a néphagyományőrzés összhangban az esztétikai nevelési ágakkal. (Mesélés-verselés; ének-zene, énekes játék; barkácsolás, kézimunka, rajzolás; matematikai tapasztalatszerzés; testnevelés, mindennapos mozgás).

Nevelésünk törekszik a lehető legnagyobb mértékig mozgósítani a gyermeki belső erőket, célja, hogy a szeretet és béke a megélt élmények által egyben szükségletté is váljék. Az ehhez vezető megoldás olyan életszervezés, amelyben a teljesség, a világkép egységessége a meghatározó. Ebben a pedagógiai rendszerben megértőbb és szeretetteljesebb töltést kap a gyermek-szülő, gyermek-pedagógus, pedagógus-szülő, gyermek-gyermek kapcsolat.

Milyennek szeretnénk nevelni a gyermekeket? Legyenek kiegyensúlyozottak, nyitottak a szépre, jóra, érdeklődjenek a természeti,- és társadalmi-, esztétikai értékek iránt. Tiszteljék a hagyományokat, érdeklődjenek társaik iránt, készek legyenek a segítségnyújtásra, utasítsák el a negatív magatartási formákat, tudjanak megbocsátani.

A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, személyiségük kibontakoztatása során figyelembe vesszük életkori sajátosságaikat, eltérő fejlődési ütemüket, fokozottan figyelve a különleges gondozást igénylőkre. A gyermekek napirendjének kialakításánál elsődleges szempont volt az egészséges életmódra törekvés. A nap játékkal indul. A játék az óvodás korú gyermek elsődleges tevékenységi formája, amelyben észrevétlenül bontakoznak ki képességei, alakíthatóak készségei, harmonikusan fejlődik személyisége. A különböző tevékenységeket folyamatos napirendi keretben biztosítjuk, a törvényi előírásoknak megfelelően, a gyermekek számára. Az oktatási anyagon kívül itt van lehetőség a néptáncra, logopédiai foglalkozásra, fejlesztő foglalkozásra. A néptánc oktatás fenntartói elvárás, így fenntartói támogatással valósul meg középső-, és nagycsoportban. (A gyermekek mozgásfejlődése erre ad lehetőséget). Néptánc oktatónk általános iskolánk pedagógusa: Nagyné Fekete Zita. Nagycsoportosaink az egyházi és a városi ünnepeken is fellépnek műsoraikkal. Az egész nevelési éven át hittan foglalkozásokon vesznek részt a gyermekek heti 1 alkalommal, amelyen a valláskultúra alapjaival ismerkednek meg diplomás hitoktatónk: Marton Katalin vezetésével. Ő tehetséggondozást is végez csoportjainkban rajz, kézimunka, ábrázolás területen.

Gyermekeink is részt vesznek nagycsoportban az államilag támogatott (térítésmentes) úszásoktatásban. A mi gyermekeink is járnak bábszínházba, zenés színházba, zenemanók bérletes előadásra, a városban elérhető programokra, kiállításokra, sportversenyekre, sokat kirándulnak, pályázatokon vehetnek részt.

A nevelési évben négy alkalommal szervezünk „ovis misét”, melyeken a családjainkkal együtt veszünk részt:   Veni Sancte, Advent, Anyák napja, Te Deum, ahol a nagycsoportosaink ballagó ünnepségét is megtartjuk. A városi és a városkörnyéki templomokba is ellátogatunk, plébános atyákkal kapcsolatot tartunk. Rendszeresen segíti és támogatja hitéletünket  Gombos Bálint Atya.

Családjainknak az év során számos közös rendezvényt, programot kínálunk, amelyek jó alkalmat biztosítanak a közösséghez tartozás erősítésére. Ősszel  szüreti délutánt szervezünk főzőversennyel egybekötve. Márton napon lampionos felvonulásra, Adventben a közös elmélkedésre, koszorúkötésre várjuk a családokat, szülőket. Alapítványi szülői bálunk igazán jó hangulatú és az óvoda feltételeinek bővülését is segítő. Juniálisunkra már a beiratkozott családokat is hívjuk. A csoportok hagyományai-kirándulások, beszélgetések, sport délutánok, szalonnasütések, madárgyűrűzések…A két telephely közös programokat is szervez és vannak mindkét telephelynek egyedi kezdeményezései. A közös programok hol egyik telephelyen, hol a másikon kerülnek megrendezésre. A gyermekeket a telephelyek között busszal szállítjuk, amit nagyon várnak és szeretnek. Egy nagy családként élünk együtt a távolság ellenére.

Óvodánkban működik Szülői munkaközösség és a” Szentjánosbogár Alapítvány”. Programokat szerveznek, segítik a gyermekek óvodai körülményeinek jobbítását, újságot szerkesztenek, játékszereket vásárolnak , a kirándulásainkat támogatják, bált szerveznek… A szülők 1%-os adófelajánlását is tudják fogadni.

Az élelmezésünket a Martinus Gastro biztosítja, melynek Babos Mária a vezetője. A kedvezmények, diétás étkezések igénybe vehetőek. A feltételeknek magfelelő családok gyermekei ingyenes étkezésben részesülhetnek.

A gyermekekkel a nap egészében 2 óvodapedagógus és 1 dajka foglalkozik.

Kivételesen nagy udvarainkon a felállított játékeszközök a legmodernebb szabványoknak megfelelően lettek kialakítva. Délelőtt és délután is törekszünk a levegőn tartózkodásra, mozgásos lehetőségek biztosítására.

Mindkét telephelyünkön biztosított fejlesztő szoba, logopédiai terem, a csoportszobákhoz tartozik öltöző, mosdó.

Pintérné László Ildikó

Óvodavezető

Márton-hét


^